^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oddział przedszkolny - informacje

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - INFORMACJE 
 
20.09.2021
Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa w Rzędzinach nie będzie podpisywała polisy ubezpieczeniowej w ramach „grupowego ubezpieczenia szkolnego dla uczniów”.
 
Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci do przejęcia inicjatywy w samodzielnym podjęciu decyzji o ubezpieczeniu NNW.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021-2022

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

Poniedziałek

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. 8

14:10-14:55

Wtorek

 

 

Środa

Zajęcia rozwijające kl. 2

11:30-12:15

Czwartek

Zajęcia rozwijające z matematyki kl. 8

14:10-14:55

Zajęcia sportowe kl. 3

11:30-12:15

Piątek

Zajęcia rozwijające kl. 3

11:30-12:15

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. 5

11:30-12:15

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2021-2022

Dyrektor szkoły Ewa Lewandowska

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot/ zajęcia, klasa/grupa

Agnieszka Banaszak

edukacja wczesnoszkolna kl. 3,  wychowawstwo kl. 3., zaj. rozwijające  zainteresowania kl.1-3,

Agnieszka Wróblewska

edukacja wczesnoszkolna (bez: ed. plastycznej , muzycznej, wychowanie fizyczne) kl. 1, wychowawstwo kl. 1., biblioteka

Edyta Urban

edukacja wczesnoszkolna kl. 2, logopeda, wychowawstwo kl. 2., zaj. rozwijające zainteresowania, kl. 2

Maja Lipińska

 język angielski kl. 1-8., wychowawstwo kl. 7., zaj. rozwijające zainteresowania kl. 5,8,

Magdalena Suszek

język polski kl. 4-8, wychowawstwo kl. 8., j. polski z V.B. kl. 4, j. polski z M.A. kl. 7

Maria Wierzbicka-Stasik

przyroda kl. 4, biologia kl. 5-8, geografia kl. 5-8, chemia kl. 7-8, biblioteka,.

Mariola Zachciał

matematyka kl. 4-8, świetlica, wychowawstwo kl. 5., zaj. rozwijające zainteresowania kl. 8

Ewa Lewandowska

technika kl. 4 i 5, informatyka kl. 4-8, kl. 5 i 7 podział na grupy

Bożena Pytlowska

muzyka kl. 4-7 , plastyka kl. 4-7,  

Dorian Szypłowski

wychowanie fizyczne kl. 4 i 5 - zaj. łączone, kl. 7, 8, zaj. rozwijające zainteresowania kl. 3

Grzegorz Gierek

religia kl. 1, 2, 3, kl. 4 i 5 lekcje łączone, kl. 7, 8

Ewa Bajuk

historia kl. 7-8, wos kl. 8., pedagog szkolny

Anna Madej

język niemiecki kl. 7-8

Marcin Różański

fizyka kl. 7-8

Wioletta Kłosińska

ed. plastyczna, ed. muzyczna, wychowanie fizyczne kl. 1, historia kl.4 wychowawstwo kl. 4.,  wdż kl. 4-8, świetlica

Joanna Hliwa

zajęcia rewalidacyjne

Blanka Kułak

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia, zajęcia rewalidacyjne

Joanna Krzemińska

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia

Anita Jankowska-Kardas

edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Katarzyna Rohde

edukacja przedszkolna

Aleksandra Wis

edukacja przedszkolna

Doradztwo zawodowe

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022
Terminy​_postępowania​_rekrutacyjnego​_na​_rok​_szkolny​_2021-2022.pdf 0.74MB

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.