^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÓR DO GIMNAZJÓW

 

Szóstoklasisto!

W bieżącym roku szkolnym kończysz szkołę podstawową i dalszą naukę kontynuować będziesz w gimnazjum, do którego nabór odbywać się będzie metodą elektroniczną. Zapoznaj się z terminami i wskazówkami, które ułatwią Tobie złożenie dokumentów.

Rekrutacja krok po kroku

Ø  zapoznaj się informacjami na temat rekrutacji na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin.

Ø  wypełnij zgłoszenie/wniosek elektronicznie  (dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin),  wydrukuj i  daj do podpisu rodzicom/opiekunom prawnym.

Ø  możesz również wydrukować formularz zgłoszenia/wniosku  w  wersji PDF i ręcznie wypełnić wymagane dane.

1. Jeśli wybierasz tylko jedno gimnazjum – swoje gimnazjum obwodowe

Od  11 maja do 27 maja 2015 r.  wypełnij  Zgłoszenie do gimnazjum obwodowego.  Wypełnione zgłoszenie wydrukuj, daj do podpisu rodzicom/opiekunom prawnym i złóż w gimnazjum obwodowym. Jako kandydat z obwodu nie podlegasz postępowaniu rekrutacyjnemu i stajesz się uczniem gimnazjum obwodowego na podstawie złożonego w terminie zgłoszenia.

2. Jeśli wybierasz inne gimnazjum niż swoje gimnazjum  obwodowe

Od  11 maja do 27 maja 2015 r.  wypełnij Wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum.  Pamiętaj, że w składanym wniosku możesz wybrać nie więcej niż trzy gimnazja, które układasz zgodnie z preferencjami od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

W wybranych przez Ciebie gimnazjach, możesz wybrać grupy oddziałów, którymi jesteś zainteresowany  (ogólna, dwujęzyczna sportowa, mistrzostwa sportowego). Układasz je na liście wg preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej.  Pamiętaj  grupy oddziałowe możesz wskazać jedynie w trzech gimnazjach.

Wypełniony wniosek wydrukuj, daj do podpisu rodzicom/opiekunom prawnym i złóż w gimnazjum pierwszego wyboru, czyli wskazanym we wniosku na pierwszym miejscu. 

Do wniosku o przyjęcie do gimnazjum poza swoim obwodem dołącz dokumenty potwierdzające Twoje dodatkowe osiągnięcia punktowane przez wybrane przez Ciebie gimnazja. Uwaga: dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia zanosisz do wszystkich gimnazjów wskazanych na liście preferencji.

Jeśli wybierzesz oddział sportowy lub mistrzostwa sportowego dodatkowo do wniosku dołącz:

Ø  orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza  specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,  zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawniania danego sportu przez dzieci i młodzież do 21 roku życia;

Ø  pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do takiego typu szkoły lub oddziału.

Ważne

od 1 do 17 czerwca  2015r. –  odbywać się będą  testy, egzaminy sprawnościowe oraz inne formy sprawdzające predyspozycje kandydata (zgodnie z zapisami statutowymi szkoły) do oddziałów mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w gimnazjach ogólnodostępnych, oddziałów dwujęzycznych.

Pamiętaj, aby w terminie: od dnia 26 czerwca do dnia 30 czerwca  2015  r. do godz. 15.00  złożyć w gimnazjum pierwszego  wyboru  kserokopie  świadectwa ukończenia szkoły  podstawowej i  zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (poświadczonych za zgodność z oryginałem).

Do dnia 8  lipca  2015 r.  do godz. 12.00  musisz złożyć w gimnazjum, do którego zostałeś zakwalifikowany oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. Złożenie tych dokumentów oznacza, że chcesz podjąć naukę w tym gimnazjum.

Jeżeli nie zostałeś przyjęty do żadnego gimnazjum, które wskazałeś we wniosku zostajesz automatycznie przyjęty do gimnazjum obwodowego. Składasz w nim wówczas oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 

Zarządzenie Nr  3  /2015
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

ustalam:

§ 1.

Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych  gimnazjów publicznych dla młodzieży:

do 27 lutego 2015 r.

do godz. 15.00

Dyrektorzy gimnazjów podają do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły.

od 11 maja 2015 r.

do  27 maja 2015 r.

do godziny 15.00

 

Składanie  wniosków przez kandydatów do  nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów

 

od 1 do 17 czerwca  2015r.

Przeprowadzenie sprawdzianów i  uzdolnień kierunkowych (szkoły i oddziały dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)

do 19  czerwca 2015 r.

Ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej

dnia 26 czerwca 2015r.

Dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wręczenie uczniom świadectw ukończenia szkoły podstawowej  i  zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

do  30 czerwca 2015r.            do godz. 15.oo

Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność   z oryginałem)

 do 3 lipca 2015 r.

do godz. 17.00             

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 do 8 lipca 2015r.

do godz. 12.00

 

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  sprawdzianu.

do 8 lipca 2015 r. do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły

 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

§ 2.

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

3. Jeżeli dane publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego wyznacza dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

4. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w publicznych gimnazjach ogólnodostępnych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego są przyjmowani kandydaci na warunkach określonych w art. 12 cytowanej wyżej ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy ustalanie prób sprawności fizycznej.

 6. Dyrektor publicznego gimnazjum, nie później niż do końca lutego 2015r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 2 oraz warunki, o których mowa w ust. 4. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

7. Zasady uznawania wyników przeprowadzonego sprawdzianu ww. uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej uzyskanych w innej szkole oraz terminy składania tych wyników określa statut szkoły, do które kandydat stara się o przyjęcie.

§ 3.

1. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego oraz innych wymaganych dokumentów.

2. W pierwszej kolejności do wybranego gimnazjum  są przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Warunkiem przyjęcia jest złożenie  - poza dokumentami wymienionymi wyżej w ustępie 1 - oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty stanowi załącznik nr 1.

§ 4.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego gimnazjum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

§ 5.

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

§ 6.

Warunki i tryb przyjmowania do publicznych gimnazjów obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz osób nie będących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015r., poz. 31).

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  i olimpiad (Dz. U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125 z późn.zm.) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015,  których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:

  • Konkurs Języka Polskiego,
  • Konkurs Matematyczny.

 

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął   udział w etapie wojewódzkim konkursu.

Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.