^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świetlica szkolna

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2019/2020

Dzień tygodnia

Godziny

                      Zmiana                              od 21.10.2019 r. do 10.01.2020 r.

Poniedziałek

7:30 - 8:00           11:40 - 16:40

7:30 - 8:00           11:40 - 16:40

Wtorek

7:30 - 8:00           11:40 - 15:20

7:30 - 8:00           11:50 - 15:20

Środa

7:30 - 8:00           11:40 - 15:20

7:30 - 8:00           12:35 - 16:25

Czwartek

7:30 - 8:00           11:40 - 16:40

7:30 - 8:00           11:40 - 16:40

Piątek

7:30 - 8:00           11:40 - 15:20

7:30 - 8:00           11:40 - 15:20

 

 PLAN  PRACY  ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020                                            

I. Organizacja pracy świetlicy.

1. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną dla uczniów i dzieci, którzy dłużej przebywają w Szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki pozalekcyjnej.

2. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do:

- potrzeb uczniów i dzieci oraz ich  rodziców;

- czasu pracy rodziców;

- tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole;

- organizacji dojazdu do Szkoły;

- udziału uczniów w zajęciach dodatkowych po zakończonych lekcjach;

- innych okoliczności wymagających zapewnienia uczniom i dzieciom opieki.

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w dniach pracy Szkoły, w przedziale czasowym od 7.00 do 17.00 w poniedziałki i 16:30 od wtorku do piątku. Zajęcia świetlicowe odbywają się również w dodatkowych dla uczniów dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, od 8.00 do 14.00.

4. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczba uczniów nie przekracza 25. Podział  uczniów na  grupy wychowawcze dokonywany jest wg kryterium wiekowego.

5. Podstawowe obowiązki nauczyciela – wychowawcy świetlicy, określa Statut.

6. Rodzice zgłaszając swoje dziecko do świetlicy:

- określają przewidywany czas pobytu ich dziecka w świetlicy;

- podają dane osób (imię, nazwisko, nr telefonu) upoważnionych do odbioru ich dziecka;

- uzgadniają sposób kontaktowania się wychowawcy świetlicy z rodzicami, podając również nr telefonu  domowego i komórkowego obojga rodziców oraz adres zamieszkania;

- zapoznają się z procedurami postępowania w przypadku, gdy w oznaczonym czasie dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy.

II. Główne kierunki pracy świetlicy:

1. Troska o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury życia codziennego:

- organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom przed i po lekcjach (zajęcia sportowo – rekreacyjne)

- troska o prawidłową postawę ciała

- dbanie o czystość i estetykę sali

- dbanie o czystość osobistą oraz kulturalne spożywanie posiłków

- wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia, uzmysławianie potrzeby zdrowego odżywiania

- dbania o kondycję fizyczną

- motywowanie do cichej zabawy

- wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabawy

- stwarzanie sytuacji i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu

- mobilizowanie uczniów klas starszych do współpracy z młodszymi dziećmi i pomocy –kształtowanie postaw opiekuńczych.

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień:

- popularyzacja wystaw wytworów dziecięcych

- prowadzenie zajęć wg tygodniowej danego miesiąca

- prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych, wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych, wykorzystywanie podkładów muzycznych.

3. Pomoc dzieciom w opanowaniu materiału z danej klasy i rozwijanie sprawności umysłowej:

- pomoc w odrabianiu zadań domowych

- otoczenie opieką dzieci słabszych w nauce

- prowadzenie zabaw dydaktycznych

- wymiana obserwacji dziecka z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym

- ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych przedmiotów/ zagadki, gry logiczne, quizy itp./

- współpraca z biblioteką szkolną, spotkania z dziecięcą literaturą.

4. Kształtowanie postaw moralno – społecznych:

- wdrażanie do samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny

- kształtowanie postawy współgospodarza świetlicy

- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

- udział w pracach społeczno – użytecznych .

5. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających z opieki w świetlicy:

- indywidualne kontakty z rodzicami, udzielanie informacji o zachowaniu dziecka w czasie przebywania w świetlicy

- udzielanie pochwał lub nagan

- informowanie wychowawców klasowych o osiągnięciach uczniów i trudnościach wychowawczych.

III. Plan pracy świetlicy z podziałem na miesiące i tygodnie.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.