^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

Drodzy Uczniowie i  Rodzice,

gdyby ktoś potrzebował kontaktu ze mną pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych, proszę o informację przez e-Dziennik, zakładka Wiadomości. Postaram się pomóc. Można zostawić mi także w Wiadomościach swój nr telefonu - będę starała się oddzwonić.

Serdecznie pozdrawiam - Ewa Bajuk, pedagog szkolny

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW-KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP W RZĘDZINACH

Sposób prowadzenia kształcenia na odległość, monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w PSP w Rzędzinach

1. Zdalne zajęcia dla uczniów będą prowadzone zgodnie z obowiązującym planem lekcji poprzez dziennik elektroniczny.

2. Uczeń w zakładce „Zadania domowe” otrzyma temat zajęć oraz przebieg lekcji przygotowany przez nauczyciela.

3. Na zakończenie zajęć nauczyciel umieszcza wg potrzeb pracę domową, która może przybierać różne formy np. pracy pisemnej, przeczytania tekstu, ćwiczeń, pracy plastycznej, pracy praktycznej itp. oraz informuje ucznia o sposobie jej realizacji

4. Ilość zadawanych prac w tygodniu dla poszczególnych przedmiotów to: język polski, matematyka, wychowanie fizyczne - maksymalnie 3, dla pozostałych przedmiotów - maksymalnie 2.

5. Ilość zadawanych prac edukacji wczesnoszkolnej - maksymalnie 5 w tygodniu, edukacje tj. angielski, informatyka, plastyka, muzyka -maksymalnie 1 w tygodniu.

6. Nauczyciele edukacji przedszkolnej zamieszczają materiały na stronie internetowej szkoły .

7. Nauczyciele świetlicy, biblioteki i pedagodzy zamieszczają materiały na stronie internetowej szkoły.

8. Obowiązkiem ucznia jest sumiennie podejść do zadanego tematu i wykonanie go we wskazanej formie. W razie potrzeby konsultuje się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, adres poczty elektronicznej szkoły lub w inny, ustalony z nauczycielem sposób.

9. Uczeń realizuje zadanie w sposób określony przez nauczyciela tj. przesyła informację zwrotną (wykonane zadanie, polecenie itp.) w zakładce „Zadania domowe” (odsyłając plik z wykonaną pracą po zintegrowaniu z dyskiem sieciowym) lub odpowiadając na Wiadomość, lub odnotowując w zeszycie przedmiotowym (do sprawdzenia w późniejszym terminie).

10. Nauczyciel sprawdza wykonane zadanie nanosząc poprawki lub pisząc komentarz, ocenia i przesyła uczniowi, gdy wymaga tego sytuacja, a ocenę umieszcza w e-Dzienniku.

11. Uczeń, który nie posiada dostępu do komputera z internetem:

a) może nawiązać kontakt telefoniczny z innym uczniem w klasie w celu uzyskania informacji o przerabianym temacie w danym dniu oraz pracy domowej;

b) lub otrzymuje wyżej wymienione informacje SMS na telefon rodzica od nauczyciela, po uprzednim ustaleniu tej formy kontaktu;

c) wykonuje zadanie domowe w zeszycie przedmiotowym do późniejszego sprawdzenia (zeszyt z zadaniami będzie sprawdzany po powrocie do szkoły);

d) lub przesyła wykonane zadanie na udostępnioną pocztę elektroniczną nauczyciela w formie pliku lub zdjęcia (np. zrobione zdjęcie zadania w

zeszycie);

e) jeżeli nauczyciel nie udostępnił swojej poczty, uczeń przesyła poprzez telefon wykonane zadanie na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

f) lub przesyła zdjęcie z wykonanym zadaniem MMS-em bezpośrednio na telefon nauczyciela (jeśli został przez niego udostępniony).

12. Kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w inny, ustalony z nauczycielem sposób.

JAK SKUTECZNIE SIĘ UCZYĆ? - WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW

Jak skutecznie się uczyć? – wskazówki dla uczniów

 1. Odrabiaj lekcje w domu codziennie o tym samym czasie (wyznacz sam takie godziny, albo poproś Rodziców o pomoc), wcześniej zjedz lekki posiłek, siadaj do zadań wypoczęty.
 2. Rób zadania w tym samym miejscu, w ciszy i spokoju. Wyłącz telewizor, radio, odłóż telefon.
 3. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone (uczeń praworęczny – ma mieć lampę z lewej strony, leworęczny – odwrotnie).
 4. Biurko i krzesło musza  być dopasowane do Twojego wzrostu, kiedy siedzisz na krześle stopy powinny opierać się o podłogę (poproś Rodziców o sprawdzenie).
 5. Uporządkuj swoje biurko z rzeczy, które mogą Cię rozpraszać.
 6. Przeanalizuj co masz do zrobienia. Zrób najpierw zadania trudniejsze, a potem pozostałe.
 7. Zastanów się co pomaga Ci w nauce – używaj np. kolorowych zakreślaczy, map myśli, zrób fiszki. Te materiały pomogą Ci zapamiętać materiał.
 8. Po każdych 45 min. pracy zrób 5-10 min. przerwy.
 9. Po każdym zrobionym zadaniu bądź z siebie dumny.

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI?-WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI? - WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

 Dzieci uczą się tego, czego doświadczają:

Jeżeli dziecko żyje w atmosferze krytyki - uczy się potępiać.

Jeżeli dziecko żyje w atmosferze wrogości - uczy się walczyć.

Jeżeli dziecko musi znosić kpiny - uczy się nieśmiałości.

Jeżeli dziecko jest akceptowane i chwalone - uczy się doceniać innych.

Jeżeli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa - uczy się ufności.

Jeżeli dziecko żyje w atmosferze miłości -  uczy się jak znaleźć miłość w świecie.

Czytaj więcej...

WAŻNE - Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego.

UWAGA!!!

Do wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie Nr 2);
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.
  poz. 1172 z późn. zm.);
 3. prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oświadczenie nr 3);
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Ponadto do wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego dołącza się również dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych określonych w uchwale Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r.  sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra:

 1. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (Oświadczenie Nr 4);
 2. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy (Zaświadczenie Nr 1);
 3. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej (Oświadczenie Nr 5);
 4. zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym  (Zaświadczenie Nr 2);
 5. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;
 6. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);
 7. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub zgłoszenie jednocześnie  do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci (Oświadczenie Nr 7);
 8. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka  o zamieszkiwaniu na terenie gminy Dobra i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra ( Oświadczenie nr 6);
 9. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o odbyciu obowiązkowych szczepień lub ich długotrwałym odroczeniu (Oświadczenie Nr 8).

Proszę również pamiętać, iż w przypadku  dołączenia  Oświadczenie nr 6 dodatkowo należy załączyć:

a) kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu skarbowego, lub

c) Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego, lub

d) inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

 

                                                                       WÓJT

                                                                       Teresa Dera

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.