^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium szkolne i wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERTY DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/SZKOŁY

Propozycja dotycząca dostarczania posiłków do oddziału przedszkolnego/szkoły – firma „Diablo”

Proszę o zapoznanie się z poniższą ofertą. Informację zwrotną w powyższej sprawie proszę o przekazanie do dnia 04.09.2020 r. do godz. 12:00, tel. 91 3112439. Do czasu ustaleń dotyczących formy wyżywienia rodzice zaopatrują dzieci w jedzenie we własnym zakresie.

Oferty na catering dla PSP w Rzędzinach .pdf

ZGODA RODZICÓW NA POMIAR TEMPERATURY U DZIECKA

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID–19 prosimy rodziców uczniów naszej szkoły o wyrażenie zgody na pomiar temperatury u dziecka i dostarczenie jej przez dziecko w dniu 1 września 2020 r.

Zgoda może być na załączonym wydruku lub napisana odręcznie.

Zgoda na pomiar temperatury.pdf

Dziękujemy

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.